Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van de Stichting Calibris Advies. Deze raad houdt op basis van de statuten en reglementen toezicht op de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid en de bedrijfsvoering door Directeur-Bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Hiernaast adviseert de Raad van Toezicht de Directeur-Bestuurder en functioneert de raad als klankbord.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen:

De heer ir. A.H. van der Gaag, Voorzitter Raad van Toezicht
Mevrouw drs. C. van Bergenhenegouwen, Lid Raad van Toezicht
Mevrouw ir. S. van Kinderen, Lid Raad van Toezicht