Permanent Leren en Kwaliteit

“We hebben in 1,5 jaar ruim
25.000 certificaten gehaald”

Kwaliteit in zorg dankzij permanent leren!

Alle pijlen gericht op kwaliteit. Permanent leren is de motor.

Goed aansluiten bij de veranderende hulp- en zorgvragen én veilige en verantwoorde zorg blijven leveren, zijn kernvragen die aan zorgprofessionals van nu worden gesteld. Centrale onderwerpen hierbij zijn de veerkracht en eigen regie van de burgers, de snelle technologische veranderingen, kunnen samenwerken met het netwerk en samenwerken in een (interdisciplinair) team. Kwaliteit kunnen leveren binnen een veranderende omgeving vraagt om een goede toerusting van zorgprofessionals. Het gaat dan niet alleen om een andere manier van zorg geven, maar ook anders werken en anders leren. Goede toerusting van zorgprofessionals moet daarom bestaan uit een samenhang tussen vakbekwaamheid, samenwerkend vermogen en het lerend vermogen. In dit artikel laten we je zien hoe je hier het beste mee aan de slag kunt gaan.

Waardigheid & Trots


Vorig jaar hebben zorgorganisatie zich aan kunnen melden voor het project Waardigheid &Trots. Het ontwikkelen van medewerkers gericht op de vier thema’s uit Waardigheid & Trots biedt een mooie opstap naar een goede toerusting van zorgprofessionals. We hebben dit thema gekozen als een good practice van online leeroplossingen in de praktijk. We noemen deze methode zelf leren, samen leren en integreren van werken en leren. Meer informatie over de vier thema’s en deze leertrajecten vind je hieronder.

1. Samenwerken met het netwerk

Om zorg betaalbaar te houden, is er ook bij de doelgroep ouderen meer burgerkracht nodig. Dit noemen we ook wel het inzetten van informele zorg. Dit betekent dat er vooral een beroep wordt gedaan op het netwerk van de cliënt: familie, buren, vrienden, mantelzorgers en vrijwilligers. Maar om te zorgen DAT dit gebeurt, moet het netwerk wel gemobiliseerd worden. Dit vraagt om goede communicatie met het netwerk en het herkennen van de (on)mogelijkheden van hen. Speciaal voor dit thema zijn er daarom e-learning modules gemaakt.

Online Leeroplossingen in de praktijk

Stap 1. Zelf leren. De medewerkers krijgen de e-learning modules Samenwerken met het netwerk. De medewerkers volgen deze modules zelfstandig in eigen tijd. De opleider begeleidt het leertraject.

Stap 2. Samen leren. De medewerkers krijgen een essential* over dit thema inclusief praktijk-, en teamopdrachten. Deze opdrachten zijn zo ontwikkeld dat zij het samen leren stimuleren. De opleider faciliteert de groepsbijeenkomsten en legt verbinding met de praktijk.

Stap 3.  Integreren van werken en leren. Aan de hand van de kwaliteitsmonitor worden rondom dit thema verbeterplannen in teams opgesteld volgens de PDCA cyclus. Bij de uitvoering van de verbeterplannen hebben de medewerkers de beschikking over e-learning modules en essentials.

_________________________
*In essentials worden kleine brokjes kennis aangeboden aan de zorgprofessional in de vorm van een microcursus op een tablet, pc of smartphone. Deze essentials kunnen op de werkplek gebruikt worden.

2. Verstevigen regie cliënt

Om verantwoorde en veilige zorg te kunnen blijven geven, hebben zorgprofessionals handvaten nodig die de zorgvragers kunnen versterken in hun eigen mogelijkheden. Speciaal voor dit thema zijn er e-learning modules ontwikkeld.

Online Leeroplossingen in de praktijk

Stap 1. Zelf leren. De medewerkers krijgen de e-learning modules Ondersteunen bij Zelfredzaamheid (Vroegtijdig signaleren en handelen en de Inzet van Technologie) en de modules Wonen en zorg en Tijd voor zorg. De medewerkers volgen deze modules zelfstandig in eigen tijd. De opleider begeleidt het leertraject.

Stap 2. Samen leren. De medewerkers krijgen een essential over dit thema inclusief praktijk-, en teamopdrachten. Deze opdrachten zijn zo ontwikkeld dat zij het samen leren stimuleren. De Opleider faciliteert de groepsbijeenkomsten en legt verbinding met de praktijk.

Stap 3.  Integreren van werken en leren. Aan de hand van de kwaliteitsmonitor worden rondom dit thema verbeterplannen in teams opgesteld en volgens de PDCA cyclus. Bij de uitvoering van de verbeterplannen hebben de medewerkers de beschikking over e-learning modules en essentials.

3. Versterken van de communicatie in teams

Anders werken en anders te leren begint bij vertrouwen in elkaar, loyaliteit, oplossingsgerichtheid en elkaars sterke en zwakke punten kennen en accepteren. Dit thema loopt als rode draad door het gehele traject Waardigheid & Trots. Maar om met dit thema aan de slag te gaan, is de nodige basiskennis essentieel. Deze basiskennis is opgenomen in speciale modules.

Online Leeroplossingen in de praktijk

Stap 1. Zelf leren. De medewerkers krijgen de e-learning modules Werken in een (zelfsturend) team en Ondernemend werken in een team. De medewerkers volgen deze modules zelfstandig in eigen tijd. De opleider begeleidt het leertraject.

Stap 2. Samen leren. De medewerkers krijgen een essential over dit thema inclusief praktijk-, en groepsopdrachten. Deze opdrachten zijn zo ontwikkeld dat zij het samen leren stimuleren. De opleider faciliteert de groeps-, teambijeenkomsten en legt verbinding met de praktijk.

Stap 3.  Integreren van werken en leren. Aan de hand van de kwaliteitsmonitor worden rondom dit thema verbeterplannen in teams opgesteld volgens de PDCA cyclus. Bij de uitvoering van de verbeterplannen hebben de medewerkers de beschikking over e-learning modules en essentials.

4. Vergroten van kennis rondom ziektebeelden

Er is niet alleen een toename van het aantal ouderen (80+) in Nederland, maar deze doelgroep wordt gekenmerkt door complexe-, en meervoudige ziektebeelden: multimorbiditeit. Om vroegtijdig te kunnen signaleren en verergering van problemen op het gebied van gezondheid en welzijn te voorkomen, is specifieke kennis nodig bij de zorgmedewerkers.
Leeroplossing

Online Leeroplossingen in de praktijk

Stap 1. Zelf leren. Medewerkers krijgen 11 e-learning modules over de meest voorkomende ziektebeelden en methodisch werken zoals hart, -en vaatziekten, dementie, infecties, diabetes en depressie. De medewerkers volgen deze modules zelfstandig in eigen tijd. De opleider begeleidt het leertraject.

Stap 2. Samen leren. Medewerkers krijgen een casus voorgelegd. Door klinisch redeneren wordt o.l.v. de opleider in leergroepen gezocht naar de oorzaak van de symptomen.

Stap 3.  Integreren van werken en leren. Aan de hand van de kwaliteitsmonitor worden rondom dit thema verbeterplannen in teams opgesteld volgens de PDCA cyclus. Bij de uitvoering van de verbeterplannen hebben de medewerkers de beschikking over e-learning modules en essentials.