Ga naar hoofdinhoud

Accreditatie en heraccreditatie

Huisartsenposten kunnen zelf triagisten ter diplomering voordragen. De diplomering gebeurt in dat geval door de toetsingscommissie. Uitsluitend huisartsenposten die aan de gestelde eisen voldoen, mogen triagisten voordragen. Een delegatie van de toetsingscommissie beoordeelt of de betreffende huisartsenpost aan de gestelde eisen voldoet. Tevens dient de huisartsenpost te laten zien hoe de organisatie de opleiding en toetsing van triagisten waarborgt.

Toetsingscommissie

De toetsingscommissie telt maximaal negen leden en heeft een onafhankelijke voorzitter. De commissie heeft een evenwichtige samenstelling, waarin verschillende disciplines uit de HDS zijn vertegenwoordigd (denk aan; huisartsen, kwaliteitsfunctionarissen en medisch adviseurs).

Aanvraag accreditatie

De accreditatieaanvraag vindt plaats door het indienen van het aanvraagformulier (her)accreditatie HDS. Vervolgens overlegt de huisartsenpost de documentatie waaruit blijkt dat is voldaan aan de gestelde criteria.

Benodigde documentatie

De volgende documenten worden opgestuurd. Op het voorblad (her)accreditatie HDS wordt toegelicht waaraan deze documenten moeten voldoen:

 • Overzicht waaruit blijkt hoe de vereiste competenties van triagisten worden getoetst
 • Scholingsplannen van het huidige en het voorgaande jaar (dit is niet nodig als de HDS een instellingsaccreditatie heeft van de CADD)
 • Beschrijving waaruit blijkt hoe de communicatietoets wordt uitgevoerd. De HDS toont aan dat er een passend beoordelingsinstrument wordt gebruikt, bijvoorbeeld de HAAK-lijsten
 • Beschrijving van de manier waarop de vereiste medisch-inhoudelijke competenties worden getoetst
 • Beschrijving waaruit blijkt hoe de praktijktoets wordt uitgevoerd
 • Overzicht van alle geaccrediteerde beoordelaars (van beoordelaars die nog niet geaccrediteerd zijn, wordt het beoordelaarsportfolio + voorblad meegestuurd)
 • Beschrijving van de procedure voor evaluatie van de kwaliteitsborging en de continue Kwaliteitsverbetering
 • Kwaliteitszorgverslag (wordt toegestuurd twee jaar na (her)accreditatie)
 • Inzicht in hoe de HDS archiveert en dossiers opbouwt, aan de hand van een voorbeelddossier en bestaande dossiers van triagisten.

Beoordelen en begeleiden op de HDS

Uitsluitend beoordelaars die door de toetsingscommissie geaccrediteerd zijn, mogen worden ingezet voor de communicatietoets, de praktijktoets en de toetsing van medisch- inhoudelijke competenties. De accreditatie van beoordelaars gebeurt op basis van het beoordelaarsportfolio (en voorblad). Indien er na de accreditatie van de HDS een andere beoordelaar komt, levert de HDS uit eigen beweging voor deze beoordelaar opnieuw een beoordelaarsportfolio (en voorblad) aan bij de toetsingscommissie.

Kwaliteitszorgverslag

De HDS zorgt voor kwaliteitsborging en continue kwaliteitsverbetering. In het kwaliteitszorgverslag geeft de HDS aan hoe dit gebeurt. Bij de accreditatie wordt door de toetsingscommissie allereerst de evaluatieprocedure beoordeeld. Het eerste kwaliteitszorgverslag wordt twee jaar later ingeleverd. In het kwaliteitszorgverslag worden de onderstaande vragen in elk geval beantwoord door de HDS:

 • Hoe stelt de HDS het opleidingstraject bij op basis van gesignaleerde ontwikkelingen, klachten en evaluaties?
 • Hoe waarborgt (schriftelijke afspraken) de HDS de begeleiding van de triagisten tijdens en na de opleiding ?
 • Hoe signaleert, registreert en evalueert (systematiek, follow-up) de HDS klachten over triagisten?
 • Hoe waarborgt (systematiek, follow-up) de HDS de deskundigheid van auditor?
 • Welke verbeteracties heeft de HDS ingezet naar aanleiding van de aandachtspunten in de besluitbrief van de accreditatie en met welk resultaat?
 • Vragen KZV uit de REGELING (her)accreditatie
Back To Top