Diplomering via toetsingscommissie

Het diploma van de toetsingscommissie is hetzelfde diploma als het diploma dat via een gecertificeerd opleidingsinstituut kan worden verkregen. In beide gevallen staat het diploma garant voor vakbekwaamheid en betrouwbaarheid.

Competentie triagist

Triagisten moeten beschikken over een set van 11 competenties. Deze competenties worden op verschillende manieren getoetst: door toetsing met behulp van de kernset en met een praktijktoets.

Aanvraag diplomering

De HDS draagt de triagist ter diplomering voor aan de toetsingscommissie. De toetsingscommissie beoordeelt de diplomeringsaanvragen bestaande uit een voorblad en portfolio en gaat op basis daarvan over tot diplomering. Het komt voor dat de toetsingscommissie nog enkele aanvullende vragen stelt of documenten opvraagt bij de HDS.

Vanaf diplomeringsronde 3 – 2022 is de wijze voor het indienen van diplomeringsaanvragen gewijzigd. Diplomeringsaanvragen dienen vanaf heden ingediend te worden via het Triagisten Register. De HDS stuurt hiervoor een e-mail naar triage@calibrisadvies.nl met de persoonsgegevens van de kandidaat-triagist. Er zal vervolgens een account worden geregistreerd in het Triagisten Register. De HDS kan vervolgens via het Triagisten Register de diplomeringsaanvraag indienen door het uploaden van het voorblad en het bijbehorende portfolio.

Data diplomeringsrondes 2023

Diplomeringsronde 1:  26 januari 2023 (deadline inleverdatum donderdag 12 januari 2023)
Diplomeringsronde 2:  1 juni 2023 (deadline inleverdatum woensdag 17 mei 2023)

Vanaf 1 juli 2023 geldt voor diploma-aanvragen de overgangsregeling  Bureau Diplomering Triage
De diploma-aanvragen kunnen vanaf dat moment doorlopend plaatsvinden. Er is geen sprake meer van diplomeringsrondes.

Portfolio Triagist

Zonder portfolio kan een triagist niet worden voorgedragen. Elk portfolio heeft een voorblad dat volgens een voorgeschreven format is opgebouwd. De aanvraag ter diplomering gebeurt met dit voorblad. De toetsingscommissie kan altijd het volledige portfolio opvragen, ook nádat de triagist is gediplomeerd. In het portfolio bevinden zich minimaal de hieronder genoemde bewijsstukken (1 t/m 6).

De diplomeringsaanvraag wordt op de volgende punten getoetst:

  1. Diploma: Erkend diploma van een reeds afgeronde opleiding in de zorg op minimaal MBO4 niveau.
  2. Ervaring: Ten minste één jaar werkervaring (minimaal 1040 uur) in een functie in de zorg, en daarnaast ten minste 200 uur werkervaring als kandidaat-triagist.
  3. Toetsmomenten gesprekken: Ten minste twee toetsmomenten m.b.v. de Kernset op verschillende periodes in de opleiding, waarin in totaal ten minste zes triagegesprekken (uit maximaal 9) als voldoende beoordeeld en besproken zijn met de kandidaattriagist. De verslagen van deze voldoende triagegesprekken voldoen aan de selectiecriteria, zoals vermeld in de regeling Diplomering Triagisten. Alle verslagen geven ten minste inzage in de selectiecriteria van de gesprekken, datum en tijdstip van de triagegesprekken, relevante competenties en verbeterpunten, naam Kernset auditor, datum toetsingsmomenten en of een voldoende is behaald.
  4. Het Landelijk Kennisexamen Triage: Deze dient tenminste voldoende te zijn. De uitslag mag niet ouder zijn dan twee jaar.
  5. Overzicht praktijkbeoordeling: Deze dient met een voldoende beoordeeld. In het portfolio is de verslaglegging (feedback van auditor praktijkbeoordeling) van de competenties aanwezig die door middel van een praktijkbeoordeling zijn beoordeeld.
  6. Competentie beoordeling: Alle 11 competenties moeten beoordeeld zijn en elke competentie dient met minimaal een voldoende beoordeeld te zijn. In het ‘Overzicht Competentiebeoordeling triagist’ staat hoe elke competentie beoordeeld is.

Diplomering

De voorzitter van de toetsingscommissie neemt het besluit tot diplomering. De HDS krijgt hierover schriftelijk bericht; een eventuele afwijzing wordt schriftelijk gemotiveerd. Na een positieve beslissing wordt het diploma opgestuurd naar de HDS.

Registratie

Calibris Advies neemt uw diploma met persoonlijk registratienummer op in het Triagisten Register én de diplomeringen worden tevens doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Doktersassistent.