Diplomering via toetsingscommissie

Het diploma van de toetsingscommissie is hetzelfde diploma als het diploma dat via een gecertificeerd opleidingsinstituut kan worden verkregen. In beide gevallen staat het diploma garant voor vakbekwaamheid en betrouwbaarheid.

Competentie triagist

Triagisten moeten beschikken over een set van elf competenties. Deze competenties worden op verschillende manieren getoetst: door toetsing met behulp van de kernset en met een praktijktoets.

Aanvraag diplomering

De HDS draagt de triagist ter diplomering voor aan de toetsingscommissie. Dat gebeurt door het voorblad van het portfolio van de triagist op te sturen. Enkele malen per jaar beoordeelt de toetsingscommissie de diplomeringsaanvragen. Per HDS vraagt de toetsingscommissie steekproefsgewijs één tot vijf volledige portfolio’s op. De toetsingscommissie beoordeelt de voorbladen/portfolio’s en gaat op basis daarvan over tot diplomering. Het komt voor dat de toetsingscommissie nog enkele aanvullende vragen stelt.

Data diplomeringsrondes 2021

Diplomeringsronde 1:  28 januari 2021 (deadline inleverdatum donderdag 14 januari 2021)
Diplomeringsronde 2:  27 mei 2021 (deadline inleverdatum donderdag 13 mei 2021)
Diplomeringsronde 3:  23 september 2021 (deadline inleverdatum donderdag 9 september 2021)

Portfolio Triagist

Zonder portfolio kan een triagist niet worden voorgedragen. Elk portfolio heeft een voorblad dat volgens een voorgeschreven format is opgebouwd. De aanvraag ter diplomering gebeurt met dit voorblad. De toetsingscommissie kan altijd het volledige portfolio opvragen, ook nádat de triagist is gediplomeerd. In het portfolio bevinden zich minimaal de hieronder genoemde bewijsstukken (1 t/m 5).

De diplomeringsaanvraag wordt op de volgende punten getoetst:

  1. Diploma: Erkend diploma van een reeds afgeronde opleiding in de zorg op minimaal MBO 4-niveau.
  2. Ervaring: tenminste 1 jaar werkervaring (minimaal 1040 uur) in een functie in de zorg, en daarnaast ten minste 200 uur werkervaring als kandidaat-triagist.
  3. Communicatievaardigheden: de triagist heeft op tenminste twee momenten minimaal zes triagegesprekken besproken met de beoordelaar van de kernset. Uit de verslagen blijkt wat de verbeterpunten zijn, wie de beoordeling heeft uitgevoerd, wanneer het gesprek heeft plaatsgevonden en of een voldoende is behaald.
  4. Voldoende behaald voor de landelijk kennisexamen. De uitslag mag niet ouder zijn dan twee jaar.
  5. Praktijktoets: uit het overzicht competentiebeoordeling triagist blijkt hoe de HDS de competenties van de triagist beoordeelt. Het resultaat van een praktijktoets blijkt uit een verslag.
  6. Portfolio: de HDS houdt voor elke voor te dragen assistent een portfolio bij waaruit blijkt dat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Diplomering

De voorzitter van de toetsingscommissie neemt het besluit tot diplomering. De HDS krijgt hierover schriftelijk bericht; een eventuele afwijzing wordt schriftelijk gemotiveerd. Na een positieve beslissing wordt het diploma opgestuurd naar de HDS.

Registratie CCR

Calibris Advies neemt uw diploma met persoonlijk registratienummer op in het register én de diplomeringen worden tevens doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Doktersassistent.