Skip to content

Programma SterkLeerKlimaat

Met tal van congressen en publicaties is er behoorlijk wat belangstelling voor het werk- en leerklimaat binnen organisaties. Terecht, want mensen functioneren beter in een organisatie met een sterk leerklimaat. In zulke organisaties heerst een prettige werksfeer, werken tevreden medewerkers en is er een kwalitatief betere dienstverlening. Onze methode SterkLeerKlimaat inspireert en helpt zorgorganisaties om zo’n klimaat te creëren.

SterkLeerKlimaat: voor studenten en medewerkers

Een goed werk- en leerklimaat is een belangrijke voorwaarde voor het kwalificeren en bekwaam houden van beroepskrachten. Een student kan alleen maar goed leren binnen een team met een gunstig leerklimaat. Daar dragen alle medewerkers dus aan bij.

Dat is niet alleen in het belang van de student, want leren stopt niet na een opleiding, training of beroepspraktijkvorming (BPV). In teams en op afdelingen wordt nog veel meer geleerd: denk aan instructies als een nieuwe behandelmethode op de afdeling geïntroduceerd wordt, medicatietoediening of reflecteren, feedback geven en gezamenlijk problemen en conflicten oplossen.

Het programma SterkLeerklimaat helpt jouw organisatie bij het verbeteren van het werk- en leerklimaat. Hierin komt onder meer aan bod:

  • Wat wordt er verstaan onder het leerklimaat?
  • Waaraan is te zien of een leerklimaat goed is?
  • Hoe is het leerklimaat in een organisatie te beïnvloeden?

In het programma SterkLeerklimaat leiden wij medewerkers op tot leercoach voor uw organisatie. Zij krijgen handvatten waarmee ze hun positie en rol als leercoach in kunnen vullen. In een open sfeer leren teams hoe zij van elkaar kunnen leren, kunnen reflecteren en effectiever feedback kunnen geven. Dit biedt de deelnemers uitdaging en ontwikkeling op de eigen werkplek.

Het programma bestaat uit enkele opleidingsdagen, waarin leercoaches aan de slag gaan met theoretische kennis rond leerklimaat, coachvaardigheden, het ontwikkelen van eigenaarschap en persoonlijk leiderschap.

Na de opleidingsdagen brengen de leercoaches het geleerde in de praktijk, onder begeleiding van een ervaren adviseur.

Aan het einde van het programma kunnen de leercoaches zelfstandig teaminterventies voor een goed leer- en werkklimaat inzetten en begeleiden.

SterkLeerKlimaat in de praktijk: Limburg

In Zuid-Limburg werken zorginstellingen vanuit het convenant RAAT+ aan de kwaliteit van hun zorg en dienstverlening. Een van de thema’s waaraan wordt gewerkt is de ontwikkeling van een lerende organisatie.

Samen met 9 zorgorganisaties heeft Calibris Advies een traject ontwikkeld en uitgevoerd dat gericht is op het verbeteren van het leer- en ontwikkelklimaat en het stimuleren en faciliteren van het leren op de werkplek.

De doelstelling van het traject is gericht op het vergroten van de intrinsieke motivatie en het probleemoplossende vermogen van medewerkers, waardoor voldoende en deskundige zorgverleners beschikbaar blijven voor de zorg.

Het traject is gestart met een opleidingstraject voor leercoaches, bestaande uit 2 trainingsdagen en 5 intervisiebijeenkomsten. De leercoaches maken zich het leerklimaat ‘eigen’ en leren hoe ze met eenvoudige werkvormen en tools het leerklimaat bespreekbaar maken binnen teams.

In de volgende fase wordt met de leercoaches van de zorginstellingen de aanpak SterkLeerklimaat voor teams ingezet. Via deze aanpak draagt Calibris Advies haar expertise, methodieken en hulpmiddelen over in het kader van voordoen, samendoen en zelf doen.

Deelnemers worden in een individueel coachtraject, gericht op persoonlijk leiderschap, in de rol van leercoach begeleid, zodat zij daarna zelfstandig trajecten kunnen inzetten en begeleiden. Dit legt de basis voor medewerkers van de zorgorganisaties om interne coachtaken op het gebied van leren op de werkplek uit te voeren.

Gedurende het gehele traject vormen de leercoaches een lerend netwerk, dat tijdens en na afloop van het begeleide traject kennis, ervaringen en ‘best practices’ uitwisselt voor permanente verbetering van het leerklimaat.

Back To Top