Skip to content

Privacyverklaring

Calibris Advies begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Calibris Advies zorgvuldig om met deze informatie. Calibris Advies houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Calibris Advies heeft gegevens nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Calibris Advies uit welke gegevens Calibris Advies van u nodig heeft en waarvoor Calibris Advies ze gebruikt.

Calibris Advies, gevestigd aan De Molen 88, 3995 AX te Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dhr. J.R. Breur is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Calibris Advies. Hij is te bereiken via j.breur@calibrisadvies.nl.

Persoonsgegevens

Calibris Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Calibris Advies ontvangt tijdens het inschrijfproces voor een training of project (ook wanneer het proces wordt afgebroken). Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), geslacht, geboortedatum en -plaats, adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens

Calibris Advies gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen training of het betreffende project.
 • Uitvoering van de door u gekozen training of het betreffende project.
 • Analyses uitvoeren zodat Calibris Advies zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

Calibris Advies kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan haar accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is Calibris Advies wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt Calibris Advies tot een minimum.

 • In sommige gevallen werkt Calibris Advies samen met externe dienstverleners, zoals docenten, trainers en begeleiders. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opleiding. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen. Tot slot, het kan zijn dat Calibris Advies door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. Calibris Advies deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Calibris Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Calibris Advies) tussen zit. Stichting Calibris Advies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Afas Online, wordt gebruikt voor het aanmelden van deelnemers voor de evenementen van Calibris Advies en voor het registreren van de hiervoor benodigde gegevens van deze deelnemers.
 • RemindoContent, wordt gebruikt voor het aanmaken van de profielen ten behoeven van de e-learning indien van toepassing
 • SkillsTown, wordt gebruikt voor het aanmaken van de profielen ten behoeven van de e-learning indien van toepassing

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

Calibris Advies beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Calibris Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Calibris Advies uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Calibris Advies de gegevens altijd anonimiseren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Calibris Advies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Calibris Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een gespecificeerd verzoek tot Calibris Advies richten onder vermelding van uw naam en adres. Calibris Advies zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Calibris Advies de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@calibrisadvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Calibris Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@calibrisadvies.nl.

Back To Top